Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

 

Administrator Danych

HUBPOINT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej nr 57, 30-390 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716584, NIP 6762544428, REGON 369365000

 

Cele przetwarzania

 • doprowadzenie do zawarcia umowy,

 • wykonanie umowy,

 • wykonanie umowy zawartej z instytucją kredytową finansującą realizację inwestycji,

 • dochodzenie i obrona przed roszczeniami,

 • kontakt z klientem dla wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z zawartych umów oraz obowiązujących przepisów,

 • wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych;

 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

 • e-mail: biuro@hubpoint.pl
 • telefon kontaktowy: 513 030 484

Podstawy prawne przetwarzania

 • zgoda,
 • obowiązek prawny,
 • umowa,
 • uzasadniony interes Administratora Danych;

 

Odbiorcy danych

 • podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora Danych,
 • podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
 • banki i inne instytucje kredytowe,
 • podmioty wspierające Administratora Danych w prowadzonej działalności;

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, udostępnienia, poprawienia, usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo wniesienia sprzeciwu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka pod firmą HUBPOINT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej nr 57, 30-390 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716584, NIP 6762544428, REGON 369365000 (w treści także „Spółka”).

Może Pan/Pani skontaktować się ze Spółką w następujący sposób:
• pisemnie na adres: ul. Zawiła 57c, 30-390 Kraków
• elektronicznie na adres: biuro@hubpoint.pl
• telefonicznie: 513 030 484

II. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne dla:
• zawarcia i wykonania z Panem/Panią umowy, w tym także doprowadzenia do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• kontaktowania się z Panią/Panem w celu informowania o wykonywaniu umowy oraz w wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
• kontaktowania się z Panią/Panem w celu informowania o warunkach zawarcia umowy, kontaktowania się w odpowiedzi na wypełniony przez Panią / Pana formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
• celów podatkowych i rachunkowych w związku z wykonaniem zawartej z Panem/Panią umowy, dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• archiwizowania dokumentacji związanej z wykonaniem zawartej z Panem/Panią umowy lub umów, do momentu przedawnienia roszczeń z nich wynikających, także dla zabezpieczenia informacji, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• zawarcia i wykonania umowy zawartej z instytucją kredytową (w tym bankiem) finansującą realizację inwestycji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej przez Spółkę z Panem/Panią umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie:
• zgody wyrażonej przez Pana/Panią,
• umowy zawartej przez Pana/Panią ze Spółką,
• obowiązujących przepisów prawa w szczególności:
– ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks cywilny,
– ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
– ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
– ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
– ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
– ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
– ustawy z dnia 26 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
• prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest między innymi: wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych; ustalenie, zabezpieczenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;

III. Odbiorcy danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe Spółka może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1. podmiotom, przetwarzającym dane w imieniu Spółki (w tym Prokurentom Spółki, członkom jej organów zarządzających lub nadzorczych, pracownikom lub współpracownikom);
2. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie w celu dostarczenia Panu/Pani korespondencji;
3. bankom lub innym instytucjom kredytowym finansującym realizację inwestycji
4. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Spółka korzysta przy ich przetwarzaniu:
• firmie księgowej,
• kancelarii prawnej,
• kancelarii notarialnej,
• firmie informatycznej,
• doradcy inwestycyjnemu,
• instytucji kredytowej (bank),
• firmie pośredniczącej w obsłudze wykonania umowy kredytu zawartej w celu finansowania realizacji inwestycji,
• firmom uczestniczącym w procesie budowlanym z związku z realizacją inwestycji (np. generalnemu wykonawcy inwestycji lub jego podwykonawcy, serwisantom czy gwarantom prac lub materiałów i urządzeń użytych do realizacji inwestycji) w celu zagwarantowania należytego wykonania zawartej z Panem/Panią umowy, w tym także realizacji ewentualnych roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy, jakości wykonanych prac oraz użytych materiałów
• komplementariuszowi Spółki
Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy zawartej ze Spółką i tylko zgodnie z poleceniem Spółki.
Takie podmioty mogą udostępniać dane osobowe dalszym podwykonawcom, wyłącznie na podstawie umowy ze Spółką, za wiedzą i informacją Spółki, i tylko zgodnie z poleceniem Spółki. Jednakże dalszymi podwykonawcami mogą być wyłącznie następujące podmioty, z których podwykonawcy Spółki korzystają przy przetwarzaniu danych osobowych: firma księgowa, kancelaria prawna, kancelaria notarialna, firma informatyczna, doradca inwestycyjny, instytucja kredytowa (bank), firma pośrednicząca w obsłudze wykonania umowy kredytu zawartej w celu finansowania realizacji inwestycji.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit a) RODO, Pana/Pani dane osobowe przechowujemy:
• dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy, która ostatecznie nie została zawarta, Spółka przechowuje przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego, następującego po roku kalendarzowym, w którym ostatni raz skontaktował/a się Pan/Pani ze Spółką;
• dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy Spółka przechowuje przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu maksymalnie do końca okresu:
– przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, oraz
– przedawnienia wykonania obowiązków rachunkowych lub podatkowych,
Dane są przechowywane przez wskazany maksymalny okres w celach:
– dochodzenia roszczeń wynikających w związku z wykonaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych.

V. Prawa Pana/Pani związane z przetwarzaniem danych osobowych

Panu/Pani przysługuje:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych przechowywanych przez Spółkę;
• prawo żądania sprostowania (poprawienia) Pana/Pani danych osobowych;
• prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, iż nie ma podstaw do tego, aby Spółka przetwarzała Pana/Pani dane osobowe;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania przez Spółkę Pana/Pani danych osobowych; może Pan/Pani zażądać, aby Spółka ograniczyła przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań:
– gdy zdaniem Pana/Pani Spółka ma nieprawidłowe dane osobowe lub przetwarza je bezpodstawnie; lub
– jeżeli nie chce Pan/Pani, aby dane zostały usunięte, albowiem mogą one być potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; lub
– na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – w przypadkach gdy Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki;
• prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych tj. prawo do otrzymania od Spółki danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; może Pan/Pani przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać, aby Spółka przesłała te dane osobowe do innego administratora danych osobowych, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pan/Pani uważa, że Spółka przetwarza Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z prawem.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych jest konieczne do zawarcia umowy oraz jej wykonania i rozliczenia.
Jeżeli Pan/Pani nie poda Spółce danych, Spółka będzie zmuszona odmówić zawarcia umowy.

VII. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).